Artykuły Finanse i Zarządzanie

Role w PRINCE 2: project manager i komitet sterujący

Rola project manager w prince 2
Napisane przez Robert Miroszewski

Zarządzanie projektami to bardzo szeroka dziedzina, która obejmuje działania przybliżające pracowników do osiągnięcia celów związanych z danym przedsięwzięciem. Aby jak najefektywniej zrealizować projekt, musimy mieć wiedzę, która pomoże zmitygować ryzyko i ograniczenia, na jakie możemy natrafić podczas swoich działań. Minimalizację ryzyka i ograniczeń osiąga się między innymi dzięki znajomości metodyk zarządzania projektami, które powinien znać przede wszystkim project manager. Zarządzanie projektami, ze względu na swoją złożoność, wymaga udziału wielu osób podczas realizacji danego przedsięwzięcia.

W metodyce PRINCE 2 wyróżnia się kilka podstawowych ról, poniżej opis trzech najważniejszych:

Kierownik Projektu

Project manager zajmuje się niemal wszystkim. Jest niczym Bóg podczas stwarzania świata, gdyż od samego początku do zakończenia projektu czuwa nad działaniami innych. Specjalistą zarządzania projektami niełatwo jest zostać. Trzeba zdobyć rozległą wiedzę dotyczącą metodyk zarządzania, marketingu, podstaw prawa i opanować dobrze język angielski. Poza tym wymagany jest szereg cech, które musi posiadać dobry project manager. Najistotniejsze to: umiejętności przywódcze, organizacyjne, perswazyjne i negocjacyjne. Kierownik projektu musi potrafić efektywnie komunikować się ze swoimi podwładnymi i klientem, a także przeprowadzić szkolenie dla pracowników i motywować ich do pracy. Project manager, jako obecny podczas wszystkich etapów realizacji projektu, bierze odpowiedzialność za ostateczny kształt projektu. Jakie jeszcze funkcje pełni osoba na stanowisku project managera? Kierownik projektu planuje cele, budżet i czas wykonania projektu, przydziela zadania członkom zespołu, czuwa nad sprawnym przebiegiem prac i organizacją, motywuje pracowników i monitoruje efekty ich działań. Zarządzanie projektami dla project managera oznacza także bezustanne komunikowanie się z pracownikami, dostawcami i klientem. To właśnie kierownik projektu odpowiada za efektywną komunikację między wszystkimi osobami zaangażowanymi w projekt i uspójnia podejmowane przez różne osoby działania.

Komitet sterujący

Komitet pełni rolę nadzorczą i wspierającą kierowników firm w realizacji kolejnych projektów. W skład komitetu wchodzą członkowie zarządu przedsiębiorstwa. Zarządzanie projektem powinno być powierzone osobom, które posiadają wiedzę odnośnie dziedziny, której dotyczy dany projekt. Nieuwzględnianie tego może prowadzić do przykrych konsekwencji w postaci porażki niedokończonego projektu Do komitetu sterującego należy decyzja, który z przedstawionych projektów powinien wejść w życie, a także kontrola prac nad projektem i sprawdzenie zgodności tego, co zostało wykonane, z planem. Wszelkie zmiany, jakie chcemy wprowadzić w projekcie, muszą być wcześniej skonsultowane z komitetem sterującym i zaakceptowane przez niego. Obowiązkiem komitetu jest długoterminowe zarządzanie projektem. Komitet weryfikuje także budżet i czas realizacji projektu. Poza tym to do komitetu sterującego należy wybór pracowników do danego projektu. Project manager jest zobligowany do przedstawiania raportów z podejmowanych działań przed komitetem sterującym.

Zespół projektowy

Zarządzanie projektami nie istnieje bez zespołu projektowego. Nadzór nad zespołem projektowym pełni project manager. Do konkretnego projektu powołuje się dany zespół projektowy złożony najlepiej ze specjalistów z danej dziedziny, zespół jest rozwiązywany po zrealizowaniu projektu. Z tego wynika, że konkretny zespół działa jedynie przez czas trwania projektu. Do kolejnego projektu, w zależności od potrzeb danego zadania projektowego, powoływany jest nowy zespół. Zespół projektowy może mieć strukturę hierarchiczną. Project manager musi podjąć decyzję dotyczącą doboru odpowiednich osób do realizacji danego projektu; analizując wiedzę i umiejętności danych pracowników dobiera właściwe osoby do zespołu projektowego.

Podsumowanie

Zarządzanie projektami to, jak widać, złożony proces wymagający zaangażowania wielu osób. Najważniejszą chyba osobą, odpowiadającą za pozytywne zakończenie projektu, jest project manager. Kierownik projektu odpowiada bowiem za przepływ informacji i komunikację między poszczególnymi osobami i działami. Profesjonalne zarządzanie projektami wymaga wielu lat doświadczenia. Początkujący project manager nie zawsze potrafi poradzić sobie z mnogością zadań, jakie ma przed sobą i odpowiednio efektywnie zarządzać zespołem projektowym. Pewne umiejętności, jakie powinien posiąść doskonały kierownik projektu, nabywane są dopiero z czasem podczas realizacji kolejnych projektów.

O autorze

Robert Miroszewski

Pasjonat technologii, gadżeciarz i zapalony gracz. Słowem - człowiek procesor. Bez smartfona nie wybierze się z domu nawet na moment. W pracy spełnia się w roli managera a w ramach realizowania pasji pisze teksty na webhammer.pl